Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

COVID-19 archív

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

Aktuálne:

Vážení rodičia, upozorňujeme Vás, aby ste pravidelne sledovali webové sídlo školy.


Všetkým žiakom a ich rodičom našej školy želáme príjemné prežitie letných prázdnin.

Vyučovanie v škole začína 2.9. 2021 (štvrtok).


Pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia, rozdelenie žiakov do tried 1. ročníka bude zverejnené na webovom sídle školy v poslednom augustovom týždni.
Z dôvodu ochrany osobných údajov budú žiaci v zoznamoch tried uvedení pod číslom rozhodnutia.

Časovo - prevádzkový režim školy
Informácie ŠKD
Informácie ŠJ
Organizácia školského roka 2021/2022
Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka ZŠ
Prihláška na stravovanie   pdf  docxOznam ŠKD

Mesačný poplatok za ŠKD účinnosť od 31.12.2020


Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?
Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Manuál dištančného vzdelávania

Dôležité informácie pre rodičov a žiakov o dištančnom vzdelávaní

Aktuálne informácie a usmernenia k organizácii pre žiakov a rodičov

ZS - semaforProgram doučovanie žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou

Program doučovanie žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19


Učme deti zodpovednosti v online priestore

Učme deti zodpovednosti v online priestore


Fenomény sveta

Fenomény sveta


Naša škola je zapojená do projektu - IT Akadémie

IT akadémia


Operačný program ľudské zdroje

Operačný program ľudské zdroje

jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda trieda trieda trieda

Partneri: