Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

COVID-19 archív

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

Aktuálne:

Vážení rodičia, upozorňujeme Vás, aby ste pravidelne sledovali webové sídlo školy.Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zrušení T9


Rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 17.5.2021

Pravidlá vstupu do školy v platnosti od 17.5.2021

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu od 17.05.2021  pdf  docxInformácie pre dotknuté osoby


Projekt - Čerstvé hlavičky

Vážení rodičia, milí žiaci,
naša škola je zaregistrovaná v projekte Dostaňme ovocie a zeleninu do školy. Podporte našu školu v hlasovaní na www.cerstvehlavicky.sk
a zabezpečte tak ovocie a zeleninu pre deti na celý školský rok. Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 13.05. do 23.06. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=KHM4A7FpQqI

Čerstvé hlavičky


Zápis do 1. ročníkaOznam CPPPaP Zvolen


Oznam možností testovania MOM mesta Zvolen pre zákonných zástupcov žiakov I.stupňa, II.stupňa, pre žiakov II.stupňa a zamestnancov školy pred nástupom na prezenčnú formu vzdelávania:

Zoznam mobilných odberných miest v okrese Zvolen a aktuálne opatrenia podľa Covid-automatu.Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?
Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Manuál dištančného vzdelávania

Dôležité informácie pre rodičov a žiakov o dištančnom vzdelávaní

Aktuálne informácie a usmernenia k organizácii pre žiakov a rodičov

ZS - semafor


Dištančné vzdelávanie na 2. stupni

Už mesiac sú žiaci 2. stupňa doma a my vzdelávame dištančne. Ak sa chcete o tomto spôsobe vzdelávania dozvedieť viac, kliknite si na náš článok TU.


Oznam ŠJ

Od 01.01. 2021 sa platí za obedy:
I. stupeň - 3,20 €/mesiac
II. stupeň - 5 €/mesiac

Na základe odporúčania RÚVZ budeme od 28.10. 2020 variť jedno jedlo.


Oznam ŠKD

Mesačný poplatok za ŠKD účinnosť od 31.12.2020

Usmernenia MŠ VV a Š SR v platnosti od 12.10. 2020

Z dôvodu šírenia Covid-19 opatrenia na školách:
- prosíme posielať deti do ranného klubu len v nevyhnutnom prípade!
- prevádzka ŠKD bude od 13.10. 2020 do 16:00 hod.,
- zákonní zástupcovia 4. ročníkov, prosíme zvážiť nutnosť návštevy ŠKD,
- oznamujeme zákonným zástupcom detí 5. ročníkov, ŠKD sa ruší do odvolania

Za pochopenie ďakujeme.


Program doučovanie žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou

Program doučovanie žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19


Učme deti zodpovednosti v online priestore

Učme deti zodpovednosti v online priestore


Fenomény sveta

Fenomény sveta


Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka

Časovo-prevádzkový režim školy TU
Pomôcky pre žiakov 1. ročníka TU
Informácie školskej jedálne TU

Dôležité informácie ŠKD TU
Žiadosť o prijatie do ŠKD TU

Zoznam žiakov:     1.A;  1.B;  1.C;  1.D  


Naša škola je zapojená do projektu - IT Akadémie

IT akadémia


Operačný program ľudské zdroje

Operačný program ľudské zdroje

jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda trieda trieda

Partneri: