Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Odborný seminár

7.apríla 2015 sa konal na ZŠ, M. Rázusa vo Zvolene odborný seminár, na ktorom prezentovali pedagogickí zamestnanci školy metodický materiál k spolupráci s mimoškolskými vzdelávacími inštitúciami a projektovému vyučovaniu „Môj región“. Vytvorenie databázy metodického materiálu je jedným z čiastkových výstupov multilaterálneho projektu Comenius školské partnerstvá 2013 – 2015 "Better Methodology, Better Technology, Better Teaching". Pozvaní boli aj zástupcovia zvolenských ZŠ. Prítomný vedúci Odboru školstva vo Zvolene p. Miroslav Marcinko vysoko ocenil metodický materiál, ktorý je návodom, ako inovatívne viesť výchovno-vzdelávací proces pri realizácii cieľov učebných osnov.