Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Záverečná konferencia „Čo moja škola získala účasťou na projekte Comenius" (29.6.2015)

Konferenciu moderovali žiačky 6. ročníka Adela Bahledová a Lucia Pinková. Jednotlivé aktivity prezentovali a technicky sa na konferencii spolupodieľali žiaci 6. a 7. ročníka.

Počas realizácie projektu vytvorili žiaci medzinárodné kontakty so žiakmi partnerských škôl, pripravili multimediálne prezentácie našej krajiny, mesta a školy, zúčastnili sa aktivít v spolupráci s mimoškolskými vzdelávacími inštitúciami a projektového vyučovania Môj región. Vznikli krásne výstupy, napr. cestovateľské denníky, turistickí sprievodcovia, záložky do kníh, stála expozícia erbov a krojov nášho okresu. Veľkým prínosom projektu bola motivácia zdokonaľovať sa v cudzích jazyku a získať zručnosti v komunikácii s rovesníkmi.

V druhej časti konferencie zhrnula ciele projektu a výstupy p. učiteľka Jambrichová a Slančíková. Pani učiteľky rozprávali o projektových aktivitách a inovatívnych metódach na vyučovacom procese, o využívaní informačno-komunikačných technológií a tvorbe databázy metodického materiálu. Zdôraznili, že vďaka projektu Comenius mali možnosť navzájom sa odborne obohacovať s kolegami zo zahraničia.

Za realizáciu projektu sa poďakovali všetkým žiakom a učiteľom, aj tým, ktorí boli „neviditeľní", ale ich práca bola dôležitá a nenahraditeľná.