Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Covid-19 archív

Prvý školský deňRozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 17.5.2021

Pravidlá vstupu do školy v platnosti od 17.5.2021

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu od 17.05.2021  pdf  docx


Informácie pre dotknuté osoby


Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zrušení T9


pravidla_17052021


pravidla_03052021

Vysvetlivky 03.05.2021

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu od 03.05.2021  pdf  docx

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 19.4.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa mesta Zvolen pre ZŠ 19.4.2021

ZŠ Infografika
pravidla_19042021

Vysvetlivky 19.4.2021

Návrat do škôl od 26.4.2021

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre I. stupeň od 19.4.2021  pdf  docx

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre II. stupeň od 19.4.2021  pdf  docx

Návrat do škôl od 19.4.2021


Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ:Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí
Pokyn k zápisu detí do I. ročníka základných škôl
Elektronická prihláška
Zápisný lístok pdf  docx

Informácie k zápisu do I. ročníka
Pomôcka pre rodičov budúceho prváka
Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka
Školský obvod ZŠ, M. Rázusa 16723, Zvolen
Mapa školských obvodov


rozhodnutie_mz_12042021

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 12.4.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa mesta Zvolen pre ZŠ 12.4.2021

Návrat do škôl od 12.4.2021

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre I. stupeň od 12.4.2021  pdf  docx


Rozhodnutie MŠVVaŠ SR platné od 8.3.2021

Návrat do škôl od 8.3.2021

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu od 8.3.2021  pdf  docx

rozhodnutie_mz_08032021


Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení prevádzky školy

rozhodnutie_26022021

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov

oznam_26022021

Pri nástupe do školy na tlačivo Čestného prehlásenia, ktorým sa budete v pondelok ráno preukazovať, doplňte nasledovný údaj:

TEST VYKONANÝ:
PRESNÉ MIESTO (kde) ............................................................
DŇA (dátum) ......................

Na stiahnutie:
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  pdf  docx


Vážení rodičia, pedagógovia, žiaci!

Aj keď v médiách bola zverejnená správa o plánovanej zmene v režime škôl od 03.03.2021, do termínu odoslania tohto oznamu nebolo vydané právoplatné rozhodnutie ministra školstva, záväzné pre zriaďovateľa a riaditeľa školy a školského zariadenia na ďalší postup v zmene organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu. MŠVVaŠ SR dnes v poobedných hodinách oznámilo, že nové opatrenia pre školskú dochádzku začnú platiť od 08.03.2021.

Z organizačných a prevádzkových dôvodov preto naďalej pokračujeme do dňa 05.marca 2021 v prezenčnom vzdelávaní detí podľa usmernenia riaditeľa školy a Rozhodnutia zriaďovateľa z 26.02.2021.


oznam14

Rozhodnutie MŠVVaŠ s účinnosťou od 8.2.2021

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR pre 9. ročník

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 11.1.2021

Oznámenie o opatreniach COVID-19 - 11.1.2021


oznam15

Žiaci od pondelka 8. 2. 2021 pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.5


3 4


OZNAM

Z rozhodnutia RÚVZ vo Zvolene prechádza aj 1. stupeň ZŠ (1. - 4. ročník) na dištančnú výučbu od 11.12.2020 (piatok) vrátane.
Škola, školská jedáleň a školský klub detí je pre žiakov a zamestnancov školy mimo prevádzku.
Rozhodnutie RÚVZ Zvolen
Od 21.12.2020 začínajú vianočné prázdniny.
Doporučujeme pravidelne sledovať webové sídlo školy a EDUPAGE.


Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 11.12.2020

3
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 7.12.2020

Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8. 11. 2020)

Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)


Usmernenie 27.10.2020

Usmernenie pre zákonných zástupcov v súvislosti s celoplošným testovaním COVID-19

Dôležité informácie pre rodičov - platné od 26.10.2020 - TU

Opatrenia od 26.10.2020 Oznam

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (23.10.2020)


Opatrenia od 12.10.2020
Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (11.10.2020)

Opatrenia k noseniu rúšok - platné od 1.10.2020


Usmernenia - otvorenie školského roka 2020/2021 pre základné školy a školské zariadenia.

Učíme na diaľku Učíme na diaľku


Oznam


Informácie k organizácii začiatku školského roka 2020/2021

Organizačný pokyn

Pokyny upravujúce podmienky           Vyhlásenie o bezinfekčnosti           Zdravotný dotazník           ZS - semafór           Špeciálne usmernenie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník je možné si prevziať v medzipriestore hlavného vchodu školy od 24.8. - 1.9.2020
v čase od 7.00 - 16.00
s dodržaním hygienických opatrení.Vážení rodičia, milí žiaci, verím, že pozorne sledujete všetky informácie týkajúce sa vyučovania počas núdzového stavu. Napriek tomu dávame do pozornosti nové informácie MŠVVŠ SR týkajúce sa opatrení v čase šírenia koronavírusu.

Podrobnejšie informácie čítajte na :

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

https://www.ucimenadialku.sk/

Usmernenie MŠVVa Š SR k hodnoteniu žiakov ZŠ počas mimoriadnej situácie


Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 - aktualizácia

Uznesenie z pedagogickej rady, konanej dňa 20.04. 2020

Hodnotenie v 2. polroku 2019/2020Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP
!!! Dôležité !!!


Oznam riaditeľa školy

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR. Viac informácií môžete nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zvolen (www.ruvzzvolen.sk).

Upozorňujem rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
• ak ste chorý, liečte sa doma
• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

dôrazne apelujeme na rodičov, pokiaľ sa deti vrátili z oblasti , kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.


Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.
Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení. V priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.
Usmernenie koronavírus č.1
Usmernenie koronavírus č.2

Usmernenie koronavírus č.3 - aktuálne

ÚVZ SR: Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy