Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Školská jedáleň pri ZŠ M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene

jedáleň
Vedúca školskej jedálne: Jana Grešš Letková
Administratívna pracovníčka: Alena Virguľová
Tel. číslo: 045/5360132, 0911 794 324
Fax: 045/5330814
Mail: jedalen6zs@centrum.sk

Výdaj obedov:

Žiaci a zamestnanci ZŠ: 11.40 hod. – 13.50 hod.
Iní stravníci: 11.00 hod. – 11.25 hod.

Priestory školskej jedálne sa uzatvárajú o 14.00 hod.

Jedálny lístok

Oznámenie - od 01.09 2021

Smernica o stravovaní v školskej jedálni

Prihláška na objednávanie internetom

Zápisný lístok stravníka

Odhláška stravníka zo stravy

Poplatky:

1. – 4. ročník ZŠ: 24,20 € + 5 € réžia = 29,20 € /mesiac
5. – 9. ročník ZŠ: 26 € + 5 € réžia = 31 €/mesiac

Údaje na zadanie trvalého príkazu:

Peňažný ústav: VÚB – Zvolen
IBAN: SK6202000000350008937412
Variabilný symbol: 564
Konštantný symbol: 0968
Správa pre adresáta: priezvisko dieťaťa, trieda, škola (nutné uviesť)

Základné informácie:

Školská jedáleň (ďalej ŠJ) je súčasťou školy. Stravovacie služby poskytuje žiakom a zamestnancom ZŠ. Stravu pripravuje aj pre žiakov a zamestnancov cirkevnej školy, špeciálnej základnej školy a iným záujemcom. Vedúca ŠJ v spolupráci s hlavnou kuchárkou zostavuje vždy na týždeň dopredu jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestrosť a pitný režim bol zameraný na ochranu žiakov, prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote určených vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite, Priestory ŠJ sú vkusne upravené, svetlé a priestranné. V ŠJ je zabezpečený pedagogický dozor, ktorý organizuje plynulý príchod žiakov k okienkam a pokojný priebeh. Zamestnanci ŠJ zabezpečujú rýchly výdaj pokrmov a nápojov podávaných v primeranom riade, s úplnými príbormi a rýchly odber použitého riadu.

Vnútorný poriadok školskej jedálne:

 1. Stravníci platia za obedy mesiac vopred (najlepšie do 20-teho dňa v mesiaci) trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou, ktorú si rodič vyzdvihne v kancelárii ŠJ.
 2. Každý stravník musí mať čipovú kartu (nahrádza stravné lístky), ktorú si zakupuje v kancelárii ŠJ za 3,32 €. Je tiež možnosť zakúpenia obalu na kartu (ochrana proti znehodnoteniu). Karta na obed sa dobíja na základe platby.
 3. V prípade straty karty je potrebné túto skutočnosť nahlásiť v kancelárii ŠJ,kde sa karta zablokuje, a zakúpiť si novú.
 4. V prípade zabudnutia karty si žiak príde po náhradný lístok do kancelárie ŠJ.
 5. Odhlásiť sa z obeda je možné do 8:00 hod. v deň vydávania obeda, a to osobne alebo telefonicky. Cez Internet a na počítači pred jedálňou je možné odhlásiť z obeda len deti II. stupňa.
 6. Celé kolektívy (výlety, kurzy, škola v prírode a pod.) je nutné odhlásiť 3 dni vopred.
 7. Ak si stravník neobjedná druhé menu a je prihlásený na stravu, automaticky dostane menu číslo 1. Vedúca školskej jedálne upozorňuje zákonných zástupcov žiakov školy, že v súlade s ods.1 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) je možné vydať obed len pre žiaka v čase jeho pobytu v škole.
 8. Odhlásenie z obeda natrvalo počas školského roka je potrebné dať písomne.
 9. Do ŠJ vstupuje každý žiak bez vrchného odevu (kabát, vetrovka a pod.), čiapok a školskej tašky – všetko si odkladá v priestoroch šatne pred ŠJ. Cenné veci (peňaženka, mobil a pod.) si môže vziať so sebou do ŠJ. Do ŠJ sa nesmie vstupovať so žuvačkou.
 10. Pred vstupom do ŠJ sa žiak zaraďuje tak, aby neobmedzoval príchod a odchod žiakov zo ŠJ, nestrká do spolužiakov, nepredbieha sa , správa sa pokojne a ticho, kráča pomaly, obeduje výhradne pri stole, pri jedle sa správa kultúrne (nekričí, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu a pod.), po skončení obeda odnesie použitý riad k okienku a zasunie pri odchode za sebou stoličku.
 11. Nápoj s vodou si môžu brať k stolom.
 12. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia nevstupujú do ŠJ ani do šatne k nej patriacej.
 13. V šatni a v ŠJ sa každý stravník zdržuje len nevyhnutne dlhú dobu.
 14. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov ŠJ a prítomných pedagógov.
 15. Zo ŠJ je zakázané vynášať riad a jedlo, pokiaľ nie je zabalené v originálnom obale, napr. müsli tyčinka.
 16. Do ŠJ je zakázané z hygienických a bezpečnostných dôvodov nosiť vlastné kuchynské nádoby.
 17. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť zamestnancovi ŠJ alebo dozorkonajúcemu pedagógovi.
 18. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkovi pri okienku na špinavý riad, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe uprace, prípadne požiada o pomoc.
 19. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak vylúčený zo školského stravovania.