Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca školy: Mgr. Alena Ťavodová


Plán práce výchovného poradcu

Postup pri podávaní prihlášky na strednú školu
Kontakty na ďalšie inštitúcie

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom.

Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Je to veľmi široká oblasť a vzhľadom na to, že výchovný poradca je riadnym aprobovaným učiteľom, na vykonávanie tejto činnosti má znížený úväzok priamej vyučovacej činnosti o 3 hodiny týždenne. Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

Ďalšou náplňou práce výchovného poradcu je: