Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Školský sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg: Mgr. Jozef Vierik

e-mail: j.vierik@6zs-zvolen.sk

Sociálny pedagóg patrí medzi zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. Na našej škole sa venuje preventívnym aktivitám pred sociálno-patologickými javmi, zaoberá sa problematikou zanedbávania povinnej školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok. Okrem týchto činností je nápomocný aj pri zabezpečovaní osobnej asistencie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami.
V poradenstve a v reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov ako je šikanovanie, kriminalita maloletých detí, násilné konanie a pod. Zabezpečuje prednáškové aktivity, preventívne projekty a ich realizáciu prostredníctvom prednášok, besied. Poskytuje konzultácie nielen pre pedagógov, ale aj pre žiakov a ich zákonných zástupcov a tiež spolupracuje s rôznymi výchovno–vzdelávacími odbornými inštitúciami ako sú Centrum Pedagogicko - Psychologického poradenstva (CPPPaP), UPSVaR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Mestský úrad Zvolen, odbor školstva, Mestská polícia Zvolen, OR PZ Zvolen.

Plán prevencie 2021/2022   pdf

Viac o téme:
Šikanovanie a kyberšikanovanie
Drogy
Ľudské práva a práva detí
Trestná činnosť mladistvých
Deti a rozvod
Neospravedlnené hodiny
Informácie pre rodičov – Čo robiť keď...
Kontakty a pomoc v núdzi
Pomoc pre rodičov - COVID-19