Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zážitkové vyučovanie v Španej Doline a overovanie pracovných listov (1.4.2015)

Žiaci 6. ročníka absolvovali vyučovaciu hodinu dejepisu v Múzeu medi, s cieľom bližšie sa oboznámiť s obdobím medenej doby – človek remeselník. Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali vyučovaciu hodinu z mineralógie a geológie s cieľom oboznámiť sa s konkrétnymi nerastmi a rudami, ťažbou medi, jej spracovaním; v predmete geografia v rámci témy Stavba Slovenska – geologická stavba pohorí sa žiaci priamo v autentickom prostredí oboznamovali s problematikou. Vyučujúci si zároveň overovali metodický materiál – pracovné listy k problematike, s ktorými žiaci pracovali počas zážitkového vyučovania v múzeách.

Všetci žiaci:

Metodický materiál týkajúci sa obce Špania Dolina sme odovzdali pani starostke.