Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Faktúry

Objednávky

Zákazky


Inovovaný školský vzdelávací program
Príloha k ŠkVP - kritériá hodnotenia pre ISCED 1
Príloha k ŠkVP - kritériá hodnotenia pre ISCED 2
Príloha k ŠkVP - zadelenie žiakov do skupín
Školský poriadok  Dodatok č.1
Výchovný program ŠKD
Organizačný poriadok a organizačná štruktúra školy
Správa o činnosti školy za šk. rok 2018/2019
Príloha k správa o činnosti školy za šk. rok 2018/2019
Štatút Rady školy
Smernica k prevencii a riešniu šikanovania
Smernica na prešetrovanie a vybavovanie sťažností
Dôležité výňatky z nového školského zákona
Pomoc pre rodičov - Čo robiť keď...
Čerpanie RZ