Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

COVID-19 archív

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

Aktuálne:

Plán činnosti na mesiac: Október

Na Covid-19 semafore máme zelenú

semafor

Aktuálne informácie a usmernenia k organizácii pre žiakov a rodičov

Opatrenia od 12.10.2020 Oznam

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)
Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?
Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Manuál dištančného vzdelávania

Dôležité informácie pre rodičov a žiakov o dištančnom vzdelávaní

ZS - semafor

Na stiahnutie:
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti   pdf    docx
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti   pdf    docxOznam ŠJ

V stredu 28.10. 2020 budeme variť jedno jedlo z dôvodu, že 29. - 30.10. 2020 sú jesenné prázdniny.


Oznam ŠKD - usmernenia MŠ VV a Š SR v platnosti od 12.10. 2020

Z dôvodu šírenia Covid-19 opatrenia na školách:
- prosíme posielať deti do ranného klubu len v nevyhnutnom prípade!
- prevádzka ŠKD bude od 13.10. 2020 do 16:00 hod.,
- zákonní zástupcovia 4. ročníkov, prosíme zvážiť nutnosť návštevy ŠKD,
- oznamujeme zákonným zástupcom detí 5. ročníkov, ŠKD sa ruší do odvolania

Za pochopenie ďakujeme.


Súťaž - Recykluj a vyhraj

Milí rodičia, kolegovia a žiaci.

Naša škola je zapojená do súťaže v zbere mobilných telefónov v rámci projektu Recyklohry, ktorý zastrešuje spoločnosť Orange Slovensko. Odovzdať mobilné telefóny na našej škole bude možné od pondelku 5.10.2020 do piatku 23.10.2020 do zberného boxu, ktorý bude umiestnený na chodbe pri vrátnici. Zber bude prebiehať len do prvej vyučovacej hodiny. Poprípade po dohode.
Pomôžte aj vy škole získať finančnú odmenu 3000 €, 2000 € alebo 1000 € na financovanie zeleného nápadu pre školu, ktorý pomôže zlepšiť klímu. Okrem toho sa hrá o environmentálne divadielko SHOW DeTom a 30 lístkov do kina v sieti Cinemax.
Odmenení budú aj jednotlivci. 50 najlepších žiakov s najväčším počtom odovzdaných mobilov môže vyhrať tablet HUAWEI MEDIAPAD T5 10 LTE BLACK.

Recyklohry

Fenomény sveta

Fenomény sveta


Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka

Časovo-prevádzkový režim školy TU
Pomôcky pre žiakov 1. ročníka TU
Informácie školskej jedálne TU

Dôležité informácie ŠKD TU
Žiadosť o prijatie do ŠKD TU

Zoznam žiakov:     1.A;  1.B;  1.C;  1.D  


Naša škola je zapojená do projektu - IT Akadémie

IT akadémia


Operačný program ľudské zdroje

Operačný program ľudské zdroje

jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda trieda trieda

Partneri: