Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

COVID-19 archív

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

Aktuálne:

Vážení rodičia, upozorňujeme Vás, že staré webové sídlo školy www.6zs-zvolen.sk už nebude aktualizované.
Od 24. 02. 2022 sledujte nové webové sídlo školy 6zs.edupage.org


dve precenta

V prípade, že ste sa rozhodli poskytnúť 2% dane Rodičovskému združeniu pri ZŠ,
M. Rázusa vo Zvolene, pripravili sme pre Vás predtlače potrebných formulárov.

Tlačivá:

Vyhlásenie
PotvrdenieRozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.01.2022

25.01. 2022 - aktualizované

oznam_26112021 prehľad opatrení 1

prehľad obmedzení školský semafór

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1.9.2021

Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ pre školský rok 2021/2022

25.01. 2022 - aktualizované

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti  pdf  docx

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka  pdf  docx

Oznámenie o výnimke z karantény  pdf  docxUnicef - pre každé dieťa

Unicef - pre každé dieťa Unicef - pre každé dieťa

Celkovo sa do zbierky s Unicef Slovensko na nákup školských pomôcok zapojilo 22 tried, ktoré spolu vyzbierali 218,80 eur. Zároveň sme mali aj 6 individuálnych príspevkov. Z celkovej sumy, ktorá bola spolu 243 eur sme ako škola zakúpili: 1 školu v krabici, ceruzky pre 250 detí, školský batoh pre 15 detí, zošity pre 80 detí. UNICEF Slovensko nám poslala poďakovanie

UNICEF Slovensko nám poslala poďakovanie

Krásny deň želám ZŠ, M. Rázusa, je úžasné, že ste sa znovu rozhodli zakúpiť DARČEKY PRE ŽIVOT, a tým pomôcť deťom, ktoré našu pomoc veľmi potrebujú. Aj vďaka takýmto činom je možné šíriť pomoc do celého sveta. S pozdravom Tibor Macura Donors' Communication Officer

Po kliknutí na link sa otvorí krátke video, ktoré ukazuje cestu zakúpených darčekov k deťom, ktoré ich potrebujú: https://www.youtube.com/watch?v=eLBV7VurEWYOznam ŠJ

Od 01.01.2022 sa zvyšuje poplatok na režijne náklady na 5€. Preto prosíme rodičov, aby si upravili trvalé príkazy podľa nových cien.

I. Stupeň 29,20€
II. Stupeň 31,00€

Platby sa platia mesiac vopred (v decembri na január, v januári na február).

Dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov a rodič chce aby sa stravovalo, je potrebné priniesť čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia do 8. dňa v mesiaci a následne bude mať nárok na dotáciu na obedy od nasledujúceho mesiaca. Čestné vyhlásenie


Olympijský deň - virtuálna štafeta Pripravení na Tokio

Olympijský deň - virtuálna štafeta  Pripravení na Tokio Olympijský deň - virtuálna štafeta  Pripravení na Tokio


Európsky týždeň športu

logo


"Tréneri v škole"

Naša škola je zapojená už druhý rok do projektu "Tréneri v škole".
Tréneri v škole


"Centrum športu pri ZŠ"

Naša škola je zapojená do projektu "Centrum športu pri ZŠ" v spolupráci s CVČ Dominom a mestom Zvolen. Zameraný je na poobedné aktivity s ambasádormi v ŠKD. V decembri bude prebiehať v jednom týždni korčuliarsky program pre druhákov našej školy v čase od 10.00 : 11.00 hod. Centrum športu pri ZŠOznam pre rodičov

Vážení rodičia,
do 25. 08. 2021 máte možnosť prejaviť záujem o AG samotesty s krátkymi tyčinkami ( bezplatne) pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak.

Záujem vyjadrite formou hlasovania cez EduPage.


Pre rodičov budúcich prvákov


Zoznam žiakov:     1.A;  1.B;  1.C;  1.D  

Časovo - prevádzkový režim školy
Informácie ŠKD
Informácie ŠJ
Organizácia školského roka 2021/2022
Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka ZŠ
Prihláška na stravovanie   pdf  docxOznam ŠKD

Mesačný poplatok za ŠKD účinnosť od 31.12.2020


Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?
Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Manuál dištančného vzdelávania

Dôležité informácie pre rodičov a žiakov o dištančnom vzdelávaní

Aktuálne informácie a usmernenia k organizácii pre žiakov a rodičov

ZS - semaforProgram doučovanie žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou

Program doučovanie žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19


Učme deti zodpovednosti v online priestore

Učme deti zodpovednosti v online priestore


Fenomény sveta

Fenomény sveta


Projekt - Tenis do škôl

Tenis do škôl


Naša škola je zapojená do projektu - IT Akadémie

IT akadémia


Operačný program ľudské zdroje

Operačný program ľudské zdroje

jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda trieda trieda trieda

Partneri: